.

MAKALAH DEFINISI ZAKAT PUASA DAN HAJI 1

I.ZAKAT
a.Pengertian
Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai satu nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-ayarat tertentu. Niasab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah genap satu tahun.
Zakat merupakan pembersihan dan penyucian terhadap jiwa seorang hamba Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka. (Q.S. at-Taubah: 103)
Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqih islam menyebutkan ‘zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

b.Macam-macam Zakat
1.Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan saat menjelang hari raya idul fitri. Adapun banyaknya membayar zakat fitrah adalah 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negara).
2.Zakat Mal
Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan harta benda
Macam zakat mal:
Zakat binatang ternak.
Zakat emas dan perak.
Zakat tanaman.
Zakat perniagaan atau perdagangan.
Zakat biji dan buah-buahan.
Orang-orang yang berhak menerima zakat:
•Fakir.
•Miskin.
•Amil.
•Muallaf.
•Gharim.
•Sabilillah.
•Ibnu sabil. 

Bab selanjutnya ----> klik