.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pengertian Pembelajaran Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.

Jenis-Jenis konstruktivisme

 1. Konstruktivisme endogenous
 2. Konstruktivisme eksogenous
 3. Konstruktivisme dialektikal

Prinsip-Prinsip Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti:

 1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada.
 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka.
 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.
 4. Seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada.
 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah.
 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik miknat pelajar.

Hakikat pembelajaran Konstruktivisme

Pembentukan pengetahuan menurut aliran konstruktivistik memandang subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun pengertian realitasnya. Intinya, dalam proses pembelajaran, si belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif  mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa.

Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu:

 1. Mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang relevan,
 2. Mengutamakan proses
 3. Menanamkan pembelajran dalam konteks pengalaman social
 4. Pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman.